Stichting KUS

                                       KUS brengt kunst in de samenleving en de samenleving in de kunst. 
Stichting Kunst van Samenleven KUS

Oprichtingsdatum: 20 maart 2018.


Rekeningnummer: NL69TRIO0338949291 t.n.v. Stichting KUnst van Samenleven, Nijmegen

RSIN nummer: 858616634

KvK-nummer: 71193197

Stichting Kunst van Samenleven heeft de ANBI-status.


Stichting Kus werkte begin 2019 een eerste plan uit wat in het projectplan hieronder staat. Het plan is ondertussen aangepast en staat op de eerste pagina. De evaluatie van het project in 2018 en de financiële afrekening staan bij projecten. Het KUSbeleid is om met vrijwilligers maatschappelijke projecten te bedenken en te organiseren in samenwerking met maatschappelijke organisaties en kunstenaars.

 

Financiën

De Stichting financiert projecten met subsidies, giften, schenkingen en legaten. Zij werkt zonder winstoogmerk. Bestuursleden krijgen enkel een onkostenvergoeding.

De kosten van de activiteiten in 2018 zijn gedekt door een partnerbijdrage van Museumpark Orientalis  van 2.000 euro, gemeenteondersteuning 2.500 euro, giften, en een subsidie van het Prins Bernhardfonds van 1500 euro.

Voor 2019 is al een subsidie van 1250 euro verkregen van de gemeente Nijmegen voor het organiseren van informele ontmoetingen, 500 voor activiteiten gericht op de vele vrijwilligers. Prins Bernhardcultuurfonds zegde 2000 euro toe, als we inderdaad alles doen en uitgeven.


Bestuursleden

Clem Bongers, voorzitter

Jo Heiligers, penningmeester

Mariët Mensink, secretaris en projectcoördinator